ترجمه از انگلیسی به فارسی

ترجمه متون تخصصی

ترجمه دانشجویی

ترجمه متون کارشناسی و کارشناسی ارشد

واحد ترجمه دفتر فنی مهندسی محمد امین

متین

09359851183

بهرام کشی زاده

09193313272